| Royai Sarzamin Man | International Transportation Consultant Co.|

Go to content

Main menu

اهداف
تمامی خدمات فوق الذکر در راستای کاهش هزینه های صاحبان کالا وجلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور با دقیق ترین روشهای بازرسی و نظارت کنترل گردیده و پرسنل رویای وظیفه خود می دانند که نهایت تلاش خود را جهت حفظ و حراست از منابع و منافع کشور معطوف نمایند:
خدمات تحت پوشش این شرکت به شرح ذیل می باشد:
شرکت خدمات دریایی و بندری کران سبز بندرجهت توانایی خود در ارائه خدمات با کیفیت و حصول اطمینان از انجام تعهدات خود در خصوص قوانین و بهبود مستمر عملکرد خود در حوزه های فوق، سیستم مدیریت خود را بر مبنای اهداف ذیل متمرکز می نماید:
ه- افزایش رضایتمندی و ایجاد ارتباط پایدار با مشتریان - مشتری مداری
ه- توسعه منابع انسانی
ه- استفاده بهینه از منابع در اختیار
ه- پایبندی به اصول ایمنی و بهداشت کار، پیشگیری از بروز حوادث ، مصدومیت ها و بیماری ها
ه- نگهداری و حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آسیب و آلودگی آن - توسعه پایدار

Back to content | Back to main menu